Italija

Univerza v Torinu :


Univerza v Torinu (UniTo) je bila ustanovljena leta 1404 in spada med najstarejše in najbolj ugledne univerze v Italiji. Obiskuje jo 70.000 študentov, 4.000 akademskih, administrativnih in tehničnih sodelavcev ter 12.300 študentov na drugi stopnji. Univerza v Torinu predstavlja na različnih področjih v Torinu in v ključnih krajih v regiji Piedmont »mesto-znotraj-mesta«, kjer promovirajo kulturo in izvajajo raziskave, inovacije, izobraževanje in zaposlovanje.
UniTo izvaja znanstvene raziskave ter ponuja preko 150 študijskih programov na prvi in drugi stopnji na skoraj vseh študijskih področjih. UniTo je globoko vključena na mednarodni ravni s sodelovanjem svojih profesorjev in raziskovalcev pri mednarodnih projektih, z vzpostavitvijo skupnih izobraževalnih programov, kot so programi veljavni v dveh državah in mednarodni doktorski programi, preko sklenitve formalnih pogodb o sodelovanju (okoli 700) z univerzami in ustanovami po celem svetu. Univerza ima dolgo tradicijo gostovanja mednarodnih gostujočih profesorjev, raziskovalcev in študentov ter zahvaljujoč mednarodnemu financiranju so na voljo številni programi mobilnosti. V zadnjih letih je UniTo spodbujala krepitev svoje politike internacionalizacije preko promocije projektov mobilnosti, kot so projekt UNI.OCO (program za mobilnost študentov za mednarodno in razvojno sodelovanje z afriškimi, latinskoameriškimi in azijskimi državami), TechMob in WWS za pridobivanje gostujočih profesorjev in gostujočih znanstvenikov.
UniTo je močno vključena v znanstvene raziskave in upravlja s približno 500 projekti letno, tako na nacionalni kot na mednarodni ravni. Dolga tradicija sodelovanja UniTo pri strateški agendi EU se kaže v 115 raziskovalnih projektih financiranih iz FP7, med katerimi je bila UniTo koordinator 33 projektov, kakor tudi z 9 projekti ERC kot gostujoča ustanova in s 46 projekti H2020 do februarja 2017.

 

Mario Baratta
Member of the editorial board of Journal of Dairy Research; reviewers of EU grants; Israel Research Foundation; Indian Science Foundation; Great Britain BBSRC; Italian MIUR; Strategic Grants of University of Padua and University of Pavia (Blue Sky Research foundation), ANR (French Agence Nationale de la Recherche). Mario Baratta je redni profesor za veterinarsko fiziologijo na Univerzi v Torinu. Končal je medicino na Univerzi v Parmi (Italija), kasneje pa je doktoriral iz nevroendokrinologije rejnih živalih na Univerzi v Bologni (Italija). Je nacionalni strokovnjak v skupini „Zdravje in dobrobit živali pri EFSA (Evropska agencija za varnost hrane), je član Evropske mreže za biotehnologijo in član Evropske mreže COST FA 1308„ Mlekarstvo: osredotočanje na dobrobit živali“, kjer sodeluje v delovnih skupinah za biomarkerje in biosenzorje za evalvacijo dobrobiti živali. Je koordinator podiplomske šole za veterinarske vede za zdravje živali in varnost hrane na Univerzi v Torinu in predsednik Italijanskega združenja za veterinarsko fiziologijo (www.sofivet.it). Je tudi član uredniškega odbora revije Journal of Dairy Research; ocenjevalec EU prijektnih prijav; ocenjevalec projektov Izraelske raziskovalna fundacija; Indijske znanstvene fundacija; BBSRC Velike Britanije; Italijanskega MIUR; Strateških štipendij Univerze v Padovi in ​​Univerze v Paviji (fundacija Blue Sky Research), ANR (francoska Agence Nationale de la Recherche).
Njegovo raziskovalno delo je usmerjeno v odkrivanje: i) novih biomarkerjev funkcionalnosti mlečnih žlez pri kravah molznicah, ii) novih biomarkerjev in biosenzorjev za preverjanje stresa pri prežvekovalcih; iii) mikroRNA kot biomarkerja za razlikovanje mišic pri govedu; iv) vloge matičnih celic odraslih dojk med laktacijo pri kravah molznicah.

 

Luca Battaglini
Redni profesor za živinorejo v gorskem okolju in živinorejske sisteme. Član NatRISK - Raziskovalnega centra za naravne danosti v gorskem in hribovitem okolju. Njegova raziskovalna dejavnost je usmerjena predvsem na trajnost živinorejskih sistemov za ohranjanje zemljišč, rejo govedi, ovac in koz, prirejo mleka in sira.
Glavna področja raziskovanja zajemajo: i) trajnost in etika živinorejskih sistemov za ohranjanje zemljišč in značilnosti značilnih proizvodov (mleko, sir, meso); ii) faktorji variacije mlečnosti in kakovosti mleka pri kravah, ovcah in kozah; iii) pašni sistemi in njihov vpliv na živinorejo v hribovskem in gorskem okolju; iv) trajnost živinorejskih sistemov na obrobnem območju; v) značilnosti in kakovost proizvodov lokalnih pasem.
Je član posvetovalnega tehničnega odbora konzorcija za reševanje lokalnih pasem ovac v Piemontu in društva EurSafe (Evropsko društvo za kmetijsko in živilsko etiko). Član znanstvenih odborov (Komisija o vplivu živinoreje na okolje, Etika živinoreje in krajinarstva) pri Znanstvenem združenju za živinorejo (ASPA). Član upravnega odbora Društva za proučevanje in promocijo alpskih živinorejskih sistemov (www.sozooalp.it).

 

Elisabetta Macchi
Docentka za veterinarsko fiziologijo na Oddelku za veterinao. Njeni glavni raziskovalni interesi so: i) vrednotenje dobrega počutja živine v različnih pogojih bivanja: neinvazivno spremljanje vedenja in endokrini odzivi; ii) vrednotenje dobrega počutja živali in zaposlenih v dejavnostih, ki prejemajo živali v zakol (AAA), in terapija s pomočjo živali (AAT); iii) ekoetološko, fiziološko in endokrino vrednotenje reproduktivne biologije in dobrega počutja divjih vrst živali. Poučuje tečaje veterinarske fiziologije in etologije; Uporabna etologija in vedenje ter dobro počutje živali pri reji psov in mačk.

 

Silvia Miretti

Doktorica veterinarske medicine, Univerza v Torinu in MVD laboratorijskih znanosti in medicine živali, Univerza v Milanu, Italija. Docentka za veterinarsko fiziologijo, Oddelek za veterinarske znanosti, Univerza v Torinu, Italija. Raziskovalni interesi: i) hormonske spremembe, povezane s stresom okolja/dobrobitjo živali v reji (analiza hormonov na različnih substratih, kot so blato, dlaka in slina); ii) matične celice odraslih, goveje skeletne mišice in mikroRNA; iii) rastni dejavniki mlečne žleze in prenos signala. Primarno učno področje: Uporabna etologija: vedenje in dobrobit zaprtih in udomačenih živali, vključno z živalskimi, domačimi in laboratorijskimi živalskimi vrstami.

 

Tiziana Civera

Redna profesorica za higieno in inšpekcijo hrane na Univerzi v Torinu. Glavne raziskovalne dejavnosti zajemajo varnost in higienski nadzor mlečnih in mesnih verig, kolikor to zadeva biološka tveganja. Sodeluje s pristojnimi organi in proizvajalci živil za izboljšanje varnosti hrane s pomočjo analitičnih in operativnih orodij. Sodeluje z veterinarsko službo v Piemontu ter Eksperimentalnim zooprofilaktičnim inštitutom v Piemontu, Liguriji in Valle d'Aosta pri razvoju aplikativnih raziskovalnih projektov in pri pripravi regionalnih načrtov nadzora. Osrednja tematika sodelovanja so raziskave o karakterizaciji bakterij Salmonelle, Listerie monocytogenes in Yersinie v mesni in mlečni proizvodnji.

 

Alberto Brugiapaglia
Alberto Brugiapaglia je magistriral iz kmetijskih znanosti s specializacijo iz znanosti o živalih, doktoriral pa je s področja senzoričnega vrednotenja mesa na Univerzi v Torinu v Italiji. Opravljal je podoktorske raziskave o kakovosti mesa dvojno mišičastega goveda. Od leta 1988 deluje na Oddelku za kmetijske, gozdarske in prehranske vede Univerze v Torinu, kjer je napredoval v docenta in nato v izrednega profesorja. Odgovoren je za poučevanje splošnih in specializiranih predmetov iz znanosti o mesu in tehnologije ter laboratorija za meso. Bil je med ustanovitelji Italijanskega združenja okuševalcev mesa. Od leta 2012 je namestnik kontaktne osebe za Italija pri Mednarodnem kongresu za znanost in tehnologijo mesa (ICoMST). Njegov glavni raziskovalni interes se osredotoča na ante in post-mortem dejavnike, ki vplivajo sestavo in kakovost mesa različnih vrst. V zadnjem času je raziskoval genetske in genomske osnove kakovosti govejega mesa.

 

Mario Giacobini
Mario Giacobini je diplomiral iz matematike na Univerzi v Torinu, doktorat in podoktorsko usposabljanje iz računalništva pa je opravil na Univerzi v Lozani (CH). Zdaj je izredni profesor za računalništvo na Oddelku za veterinarske vede na Univerzi v Torinu, kjer vodi Enoto za analizo in modeliranje podatkov. Njegovi raziskovalni interesi se osredotočajo na umetno življenje, tako v obliki biološko navdahnjene računske tehnike - predvsem strojno učenje in evolucijski algoritmi ter njihova uporaba pri pridobivanju biopodatkov - kot modeliranje bioloških pojavov - od epidemiologije do molekularne biologije - predvsem z uporabo konceptov in instrumentov znanosti mrež. Njegova didaktična dejavnost se osredotoča na upravljanje in analizo podatkov v veterinarskih znanostih, od dodiplomskega do podiplomskega študija.

 

Giovanni Perona

MVD iz veterinarske medicine (2001), doktorat iz živinoreje na Univerzi v Torinu (2005). Giovanni Perona je bil raziskovalec na Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) v Clermontu Ferrandu (Francija) v letu 2003. Trenutno je odgovorna oseba Učnih kmetij Univerze v Torinu in zdravstveni vodja odseka Experimental Stable Case of sheep, goats and pigs na isti univerzi.