Portugalska

1- Opis portugalskih kmetij

Ekipa iz gorskega raziskovalnega centra (CIMO) bo razvila eksperimentalno delo v dveh bioregijah (direktiva 92/43/EGS): 1) Sredozemska biogeografska regija, kjer bo na dveh kmetijah potekala reja pasme churra-galega-braganana (CGB), ki se nahajata v kraju Braganza, na severovzhodu Portugalske in 2) Atlantska biogeografska regija, kjer se bosta dve kmetiji posvetili reji pasme bordaleira de entre-douro-e-minho (BEDM), ki se nahajata v kraju Porte de Lima na severozahodu Portugalske.


 

a) Kmetiji v sredozemski biogeografski regiji
Obe kmetiji se nahajata na območju Trás-os-Montes (severovzhodna Portugalska), ki je klasificirano kot sredozemska biogeografska regija (direktiva 92/43/EGS). Prva kmetija se nahaja 25 km iz Braganze, na višini ~871 m, s skupnimi letnimi padavinami 744 mm in povprečno temperaturo 11,6 ºC. Najvišje dnevne temperature in najnižjo pogostost padavin zabeležijo junija, julija, avgusta in septembra.
Podnebje v Braganzi je toplo in zmerno, padavine so koncentrirane v jesenskem/zimskem času. Glede na koppenov podnebni sistem je podnebje umeščeno v Csb (sredozemsko podnebje) s povprečno temperaturo 11,6 ºC in povprečnimi letnimi padavinami 744 mm. Avgust je najtoplejši mesec s povprečno temperaturo 20,3 ºC. Januar je najhladnejši mesec s povprečno temperaturo 3,9 ºC. Podobno je tudi avgust najbolj suh mesec s 14 mm in januar najbolj vlažen mesec s povprečnimi padavinami 100 mm.

 

i. Kmetija 1 - Ekstenzivni način proizvodnje
Na prvi kmetiji, ki se posveča ekstenzivni reji ovc, prejemajo živali krmo preko pol-naravnih pašnikov s sejanjem mešanice angleške ljuljke (Lolium perenne) in podzemne detelje (Trifolium subterraneum). Trop na kmetiji, ki je vključena kot študijski primer, obsega 400 čistokrvnih odraslih samic pasme CGB in se izvaja naravno osemenjevanje.


ii. Kmetija 2 -
Intenzivni način proizvodnje
Druga kmetija je eksperimentalni trop kmetijske šole IPB. Trop je sestavljen iz 120 samic v pol-ekstenzivnem proizvodnem sistemu. Razplod poteka na osnovi naravne reprodukcije z uporabo učinka samca za sinhronizacijo paritvenega sistema.

 

b) Kmetiji v atlantski biogeografski regiji
Obe kmetiji se nahajata na območju Ponte de Lima (severozahodna Portugalska), na višini ~600 m.n.v., ki je klasificirana kot atlantska biogeografska regija (direktiva 92/43/EGS). Podnebje v Ponte de Lima je toplo in zmerno, padavine so bolj pogoste v zimskem kot pa v poletnem času. Klasifikacija po koppenovem podnebnem sistemu je Csb in povprečna letna temperatura znaša 14,8 ºC, s povprečnimi padavinami 1228 mm. Najbolj suh mesec je julij, s 16 mm padavin, decembra pade največja količina padavin, 167 mm. Julij je najtoplejši mesec v letu, s povprečno temperaturo 20,5 ºC. Najnižja povprečna temperatura je januarja, in sicer 9,6 ºC.


i. Kmetija 1 - Ekstenzivni način proizvodnje

Prva kmetija se nahaja 30 km izven kraja Ponte de Lima ter deluje po sistem ekstenzivne reje ovc. Trop kmetije, ki je vključena kot študijski primer, obsega ~40 čistokrvnih odraslih samic pasme BEDM in se izvaja naravno osemenjevanje. Sistem krmljenja je zasnovan na pol-naravnih pašnikih, ki so izboljšani s sejanjem angleške ljuljke (Lolium perenne).


ii. Kmetija 2 - Intenzivni način proizvodnje

Druga kmetija je eksperimentalen trop kmetijske šole iz Ponte de Lima. Trop je sestavljen iz 40 samic v pol-ekstenzivnem proizvodnem sistemu. Razplod poteka na osnovi naravne reprodukcije z uporabo učinka samca za sinhronizacijo paritvenega sistema.

 

2. Opis pasem ovac

a) Churra-Galega-Braganana

Pasma ovac Churra-Galega-Bragançana (CGB) spada med vrsto churro ovc, ki so genetsko vezane na nekdanjo Ovis aries Studery (DGAV, 1991). Živali so velikega okvira z dolgimi nogami, ki jim dajejo poseben in značilen videz, kar je tudi razlog, da jih lokalni rejci uvrščajo med dolgonoge vrste (pernalteiros). Zanje je značilna zelo kratka runa z neenakomerno površino. Tradicionalno jih redijo za proizvodnjo mesa (njihova glavna funkcija) in za volno, medtem, ko gnoj uporabljajo za gnojenje kmetijskih površin. Še danes poteka reja ekstenzivno, in sicer s pašo na naravnih pašnikih, z ostanki požetih njiv (strnišča žitaric) in na izboljšanih pol-naravnih pašnikih, kakršni so značilni za območje Lameiros
Trenutno poteka reja pasme CGB po celotni regiji Terra Fria (hladna zemlja) Transmontana, večinoma na podeželju okrog mest Braganza in Vinhais. Populacija pasme CGB je leta 1952 znašala približno 100.000 živali (DGAV, 1991), vendar je trenutno v rodovniško knjigo pasme CGB vpisanih le 11053 ovc in 377 ovnov (ACOB, 2018).
Pasma CGB predstavlja pomembno prvino podeželja in izstopa zaradi svoje sposobnosti prilagajanja na topografske pogoje gorskih območij.
Glavna značilnost pasme je proizvodnja mesa, proizvodne značilnosti teh živali so: telesna masa ob jagnjitvi je 3,0 do 3,5 kg, telesna masa pri 6. mesecih starosti je 27,0 do 32,0 kg, telesna masa odraslega ovna je 50 do 60 kg in telesna masa odrasle ovce je 35 do 50 kg.
Glavna sezona mrkanja poteka maja in junija z naravnim pripustom. V tropu se uporablja naslednje razmerje: 1 oven na 20 do 25 ovc. Ovce so prvič plodne med 7. in 12. mesecem starosti. Ovce so plodne skozi celo leto z naslednjimi parametri reproduktivnosti: stopnja plodnosti 85 do 95%, stopnja razmnoževanja 100% do 130%, stopnja rodnosti 95 do 130% in stopnja produktivnosti 85 do 110% (DGAV, 1991).
Jagnjeta namenjena za proizvodnjo mesa gredo v zakol v 2. oziroma 3. mesecu starosti in so ob svojih materah do zakola. Jagnjeta, ki ostanejo v tropu, se odstavljajo med 3. in 4. mesecem starosti. Ovce kažejo odličen materinski nagon in so lahko vključene v rejni sistem do približno 8. leta starosti. Navadno je glavni omejujoči dejavnik obraba zob. Ovni so reproduktivno zreli v 7. mesecu starosti, vendar so sposobni mrkanja šele v starosti okoli enega leta. Jagnjetina pasme CGB je deležna zaščitene označbe porekla (ZOP), ki ga je izdal Cordeiro Bragançano (Uredba Komisije (ES) št. 1107/96). Če rejci želijo pridobiti to oznako, morajo jagnjeta hraniti z ovčjim mlekom, vendar je po enem mesecu starosti dovoljeno nuditi jagnjetom tudi lokalno krmo. Prepovedana je uporaba proizvodov, ki bi lahko vplivali na rast in razvoj jagnjet, kot so npr. hormoni, antibiotiki, sulfamidi, steroidne snovi, itd. (ACOB, 2018).


b) Bordaleira de Entre Douro e Minho

Pasma ovc Bordaleira of Entre-Douro-e-Minho (BEDM) spada med skupino bordaleiros ovc. O izvoru te avtohtone portugalske pasmi ni veliko informacij, vendar se domneva, da so to potomci nekdanjih pasem Ovis aries Iberian in Ovis aries ligeriensis, ki sta naseljevali regijo na polotoku Galaico-Duriense. Podobno ni znana evolucija populacije BEDM in trenutno je čistokrvna populacija sestavljena iz 4578 ovc in 231 ovnov (DGAV, 1991).
To so majhne živali in imajo pretežno runo s prekrižano volno, vendar obstaja veliko variacij pri tej značilnosti (DGAV, 1991). Nekatere živali imajo dolga vlakna z dobro kakovostjo, medtem ko imajo druge groba vlakna tipa churro. Ta opažanja so zagotovo povezana s križanjem te pasme z ovcami iz regij Alentejo, Trás-os-Montes in Galicije, kot je navedeno v poročilu iz leta 1870 (DGAV, 1991).
Glavna sezona mrkanja poteka v mesecih junij in julij, saj je takrat na voljo najbolj obilna paša. Ovce so plodne približno v 10. mesecu starosti in do prvih jagnjitev pride pri 15. mesecu starosti. Dvojčki niso pogosti in tradicionalno poteka odstavljanje jagnjet med 4. in 5. mesecem starosti. Ker so to primitivne živali, so dobro prilagojene na gorsko okolje ter jih uporabljamo za proizvodnjo mesa (DGAV, 1991). Meso večinoma uporabljajo družine za lastno porabo. Vendar lokalne restavracije pogosto iščejo majhna jagnjeta, tako da nekatera zakoljejo, ko dosežejo starost enega meseca, čeprav tradicionalno zakoljejo jagnjeta v starosti med 3 in 4 meseci.
Trenutno populacija pasme BEDM močno upada, deloma zaradi opuščanja dejavnosti in deloma zaradi uvajanja oplemenjenih pasem. Živali pasme BEDM redijo v majhnih tropih in le redko je v tropu več kot 15 ovc.
Kazalniki proizvodnje za pasmo BEDM so: telesna masa ob jagnjitvi je od 2,5 do 3,0 kg, telesna masa pri 7. mesecih starosti je od 15 do 20 kg, telesna masa odraslega ovna je od 45 do 50 kg in telesna masa odrasle ovce je od 30 do 40 kg. (DGAV, 1991). Parametri reproduktivnosti pasme BEDM: stopnja plodnosti 80 do 90%, stopnja razmnoževanja 90% do 130%, stopnja rodnosti 100 do 150% in stopnja produktivnosti 80 do 120%. Samice se lahko uporabljajo v rejnem sistemu do starosti 10. let in kažejo reproduktino aktivnost skozi vse leto (DGAV, 1991). Odstavitev jagnjet običajno poteka v starosti med 4. in 5. mesecem.

 

3. Reference
AMIBA, 2018. Associação dos Criadores de Bovinos de Raça Barrosã. http://www.amiba.pt/index.php?idm=44.
ACOB, 2018. Associação Nacional de Criadores de Ovinos de Raça Churra Galega Bragançana. http://www.acob.org.pt/.
Commission Regulation (EC) No 1107/96 of 12 June 1996 on the registration of geographical indications and designations of origin under the procedure laid down in Article 17 of Council Regulation (EEC) No 2081/92. Official Journal of the European Communities, No L148: 1-10.
DGAV, 1991. Recursos genéticos: Espécies ovina e caprina. Revista Ovelha - Série Divulgação, pp215.