Projekt :

Cilj:

Projekt "EcoLamb" bo ovrednotil trajnostni vidik različnih sistemov reje ovc v državah EU-28 in Turčiji. Osredotočil se bo na njihovo dovzetnost za ekološke in socialne omejitve v prihodnosti ter kako okrepiti konkurenčnost te dejavnosti. Cilji projekta so identificiranje, podpora in promocija funkcionalno bolj zdravega jagnječjega mesa iz proizvodnih sistemov z nizkim ekološkim odtisom v skladu z mandatom o trajnostni proizvodnji mesa v Evropi. Poleg ohranjanja biotske raznovrstnosti si celostni pristop projekta EcoLamb prizadeva upoštevati višje zastavljene standarde o zdravju živali, o nadaljnjem izboljšanju kakovosti in varnosti mesa ter želi doceči višjo stopnjo sprejemanja med potrošniki in boljšo konkurenčnost. Rezultati projekta bodo izboljšali učinkovitost, dobičkonosnost, standarde dobrobiti živali in ekološko vzdržnost dejavnosti na ravni kmetij. Hkrati s tem se bo izboljšala družbena sprejemljivost in razčlenjenost pri zagotavljanju ekosistemskih storitev. Konkurenčnost ovčjereje bomo povečali z razumevanjem, kako lahko mesne proizvode na boljši način vključimo v prehrano potrošnikov v prihodnosti.
Da bi te cilje dosegli, bo EcoLamb vključil evropske in turške kmetovalce ter multidisciplinarne raziskovalne skupine, ki bodo razvili nove kriterije dobrobiti živali in trajnosti za celotno dobavno verigo jagnječjega mesa. Konzorcij bo pregledal evropske, nacionalne in mednarodne projekte s podobnimi cilji in ugotovil pretekle pomanjkljivosti, da bi se na ta način izognili ponavljanju napak pri iskanju pravih kazalnikov. Vzpostavil bo široko zasnovane mreže za skupni razvoj in krepitev zmogljivosti evropskih kmetovalcev. Ugotovitve projekta bomo uporabili tudi za razumevanje potencialnih ovir v prihodnosti, ki bodo omejevale razvoj inovacij v tej dejavnosti.

 

Namen:

Projekt želi s pomočjo sodelovanja med interdisciplinarnimi transnacionalnimi partnerji učinkovito obravnavati izboljšanje trajnostne proizvodnje jagnjetine in bolj zdravega mesa v Evropi in Turčiji.

 

Delovni sklopi

WP 1 – Upravljanje projekta in koordinacija
WP 2 – Do virov učinkovita in nizko-ogljična proizvodnja jagnjetine
WP 3 – Ocena vpliva proizvodnih sistemov na kakovost mesa (hranilna vrednost, kakovost in varnost)
WP 4 – Analiza družbeno sprejetih načinov proizvodnje jagnjetine
WP 5 – Ustvarjanje blagovne znamke in uvajanje na tržišče
WP6– Diseminacija - transnacionalna izmenjava na ravni več akterjev, mobilizacija virov, priporočila za politike in razvoj učnega načrta

 

Pričakovani učinek, vključno z dodano vrednostjo na ravni Evrope

Države partnerice projekta obsegajo približno 50% celotne populacije ovc znotraj Evrope. Delovni paket za diseminacijo (DP 6) je namenjen interaktivnemu in stalnemu posredovanju zaključkov projekta ključnim deležnikom. Več kot 20 ovčerejskih kmetij in njihova neposredna okolica bodo prvi implementirali rezultate projekta EcoLamb zaradi svoje neposredne vključenosti v projekt kot študijski primeri. Bistvena prednost bo tudi družbeni vpliv na celotno dejavnost, ki bo izhajal iz vzorčnih kmetijskih gospodarstev. Uspešna mreža za izmenjavo znanj in izkušenj na ravni kmetij, ki bo prodrla globoko v dobavno verigo, bo širila vpliv izven partnerstva v projektu, saj bodo rezultati projekta EcoLamb primeri najboljših praks v dejavnosti. Rezultati projekta bodo na razpolago tudi odločevalcem na področju živinoreje, zaradi česar bodo koristi projekta presegle projektni okvir EcoLamba in bodo vplivale tudi na rejo drugih vrst živali.
S svojimi zaključki bo projekt EcoLamb prispeval k naslednjim pričakovanim učinkom delovnega programa:

 

Povečana učinkovitost in dobičkonosnost živali v kmetijstvu

Z identificiranjem in spodbujanjem trajnostne proizvodnje ovčjega mesa, bo EcoLamb razvil sodoben pristop v proizvodni in dobavni verigi, ki bo obravnaval okoljske in družbeno-ekonomske teme ter hkrati izboljšal konkurenčnost celotne dejavnosti. Dodatno bodo strategije upravljanja z vključevanjem odpornosti, prilagajanjem in dobrobitjo zagotavljale rešitve na ravni celotnih populacij različnih pasem ovc. Ko bodo le-te implementirane na ravni kmetij, bodo povišale učinkovitost poslovanja. Takšni ugodni učinki na ravni kmetij bodo prodrli v celotno dejavnost in zagotavljali stroškovno učinkovit vpliv na verigo dodane vrednosti.

 

Izboljšana skupna trajnost in sposobnost za inovacije znotraj živinoreje

Identifikacija primernih kazalnikov trajnosti za ovčjerejo ter njihova uporaba je ključni prvi korak pri ovrednotenju trenutnega stanja in izboljšanju trajnosti. Ocene, ki bodo vezane na več kriterijev na različnih ravneh dobavne verige, bodo omogočile razumevanje razmerij med ekonomskimi, okoljskimi in družbenimi vidiki. Prav tako bo na ta način mogoče identificirati potencialne ovire in kompromisne rešitve v proizvodnji mesa, kot tudi možna področja sinergije. V skladu s temi ocenami bodo evalvirane tudi študijski primeri, ki vključujejo inovativne pristope za zmanjšanja stresnih faktorjev na ovčerejskih kmetijah. Na ta način se bo izboljšala kakovost mesa, zmanjšala se bo uporaba farmacevtskih sredstev, izboljšala se bo sledljivost in zagotovila se bo konkurenčnost te vrste mesa.

 

Ohranjanje biotske raznovrstnosti in kulturne dediščine

Drobnica je pogosto povezana z odročnimi območji, kjer živinoreja pokriva več vidikov in ne samo ekonomski prihodek. Ukinjanje tradicionalnih aktivnosti na teh območjih posledično pomeni tudi izgubo tradicionalne krajine, biotske raznovrstnosti in kulturne dediščine. Podpiranje reje drobnice z ustvarjanjem proizvodov z dodano vrednostjo, ki so prilagojeni na različna območja, prav tako prispeva k tem dodatnim vidikom. Obstaja vedno več dokazov o negativnih kulturnih posledicah selitve iz podeželja v urbane centre, vendar manjkajo strategije, ki bi upoštevale različne scenarije za zagotavljanje trajnostnih in celostnih rešitve. Pomen reje drobnice za obstoj številnih najrevnejših skupnosti na svetu ter ključni pomen pašnih površin v delovanju ekosistemskih procesov (skladiščenje ogljika, vodni krogotok, zagotavljanje habitatov za divje živali itd.) nakazujejo, da je trajnostna raba in razvoj populacij živine za male in srednje živinorejce (SMP) zelo oprijemljiva možnost.

 

Ohranjanje genetske raznolikosti pri živini

Z izboljšanjem vloge lokalnih pasem, še posebej na odročnih območjih, bo projekt prispeval k ohranitvi genetske raznolikosti živine. To je bistvenega pomena pri soočanju z izzivi prihodnosti, ki so povezani s podnebnimi spremembami ter ohranjanjem genetskega obsega pasem, ki so dobro prilagojene neugodnim in spremenljivim pogojem. Na drugi strani lahko uporaba lokalnih in bolje prilagojenih pasem prispeva k ohranjanju krajine in biotske raznovrstnosti. Zaradi velikega pomena majhnih živinorejcev in pašništva pri ohranjanju genetske raznolikosti pri živalih, predstavljajo faktorji, ki ogrožajo trajnost proizvodnih sistemov majhnih živinorejcev ali pašništva bistveno grožnjo za to raznolikost. Te grožnje vključujejo dejavnike povezane s trgom (npr. konkurenca velikih proizvajalcev ali izključitev iz trga, ker ne morejo zadostiti specifičnih zahtev trgovcev ali potrošnikov) in težave povezane z degradacijo (ali pomanjkanjem dostopa) do naravnih virov. Projekt EcoLamb obravnava te teme in ustvarja pomemben potencialni prispevek k trajnostni živinoreji tako v Evropi kot v Turčiji.

 

Povečana družbena sprejemljivost
Proizvodnja ovčjega mesa z nizkim ekološkim odtisom in izboljšanje uporabe virov bosta pozitivno vplivala tudi na družbeno sprejemljivost te vrste mesa. To bo omogočilo, da se trženje v prihodnosti usmeri na področja, ki bodo privlačna tudi za potrošnike. Boljša informiranost potrošnikov bo izboljšala tudi sprejemanje teh proizvodov.

 

Dodana vrednost

Namen certificiranja kakovosti za agroživilske proizvode preko oznak kakovosti, kot so zaščitena označba porekla (ZOP), zaščitena geografska označba (ZGO) in zajamčena tradicionalna posebnost (ZTP) je promocija proizvodov s povišanjem njihove tržne vrednosti. Povišanje tržne vrednosti tradicionalnih živilskih izdelkov z uporabo oznak kakovosti (ZOP, ZGO itd.) podpira to strategijo kot sprejemljiva alternativa. Hkrati lahko te oznake prispevajo k ohranjanju ogroženih lokalnih pasem živali in rastlinskih vrst ter pomagajo ohraniti obseg genetske raznolikosti. Glavni učinek projekta pričakujemo v njegovem prispevku k izboljšanju stanja, ki je bilo izpostavljeno v poročilu Delovne skupine o trajnostni živalski proizvodnji SCAR (Standing Committee on Agricultural Research). Tam je bilo navedeno, da bo razvoj evropske živalske proizvodnje v prihodnosti moral biti zasnovan na trikotniku trajnosti, sestavljenim iz ekonomske konkurenčnosti, družbene sprejemljivosti in varstva okolja.