Kmetije v Španiji


ŠPANIJA (SERIDA)
Kmetija v regiji Asturias (severozahod Španije) se nahaja na območju ob Atlantiku na nadmorski višini okrog 65 m. Skupne letne padavine znašajo 983 mm, s povprečno temperaturo 14,1 °C. Najvišje dnevne temperature in najnižjo pogostost padavin zabeležijo junija, julija, avgusta in septembra.

Pašniki so izboljšani travniki, ki so zasejani z mešanico angleške ljuljke (Lolium perenne) in plazeče detelje (Trifolium repens). Trop na kmetiji, ki je vključena kot študijski primer, obsega 36 odraslih križanih samic (Gallega*Latxa) in se izvaja naravno osemenjevanje.
Kmetija izvaja poskuse o prehrani živali in proizvodnji goveda in drobnice, vključno z ekološkimi študijami in/ali drevesno-pašnimi sistemi. Prav tako preskušajo potencial proizvodov za novo dodano vrednost, različne krmne sorte in gozdne rastline.


ŠPANIJA (ITACYL)
Inštitut za tehnološke raziskave v kmetijstvu regije Kastilije in León (ITACyL) je raziskovalni inštitut v lasti vlade regije Kastilije in León in deluje v okviru oddelka za kmetijstvo in živinorejo. Inštitut je bil ustanovljen z namenom krepitve aktivnosti znotraj kmetijstva in živinoreje ter v predelovalnih dejavnostih, prav tako želi spodbuditi tehnološke inovacije in pobude, ki gredo v smeri novih proizvodnih usmeritev in prilagajanja na spremembe na trgu.
Sedež inštituta ITACyL se nahaja v mestu Valladolid (Španija), kjer so glavne enote (laboratoriji, rastlinjaki, poskusna polja), poleg tega ima inštitut še sedem raziskovalnih enot, razporejenih po celotni regiji Kastilji in León.
Raziskovalna skupina za živinorejo pri ITACyL ima obsežne izkušnje pri študijah in izboljšanju proizvodnih sposobnosti prežvekovalcev (meso, mleko, vedenje) preko krmljenja, reprodukcije in upravljanja ter njihovega odnosa do zdravja in dobrobiti živali. Prav tako razpolagajo z ekspertizami za izboljšanje konkurenčnost in uvajanje novih informacijskih ter komunikacijskih tehnologij v splošne postopke upravljanja v živinoreji. Pred kratkim je bila razvita ambiciozna študija o energetski učinkovitosti pri mlečnih ovcah in na govedorejskih kmetijah z namenom izboljšanja njihove energetske učinkovitosti in zmanjšanja proizvodnih stroškov (www.enerlacteo.com).
Raúl Bodas (BVSc, PhD) je raziskovalec na področju prežvekovalcev v okviru ITACyL. Njegove raziskave so usmerjene v odnos med živalsko krmo, produktivnostjo, dobrobitjo, zdravjem in kakovostjo proizvodov (meso, mleko). Ima izkušnje pri izvajanju raziskav za pitanje jagnjeti in mlečnih ovc ter je član fokusne skupine EIP-AGRI o »Vzdržnih in odpornih sistemih proizvodnje mleka«.