Project :

Amaç:
"EcoLamb" projesi, gelecekteki ekolojik ve sosyal engellerle nasıl mücadele edebileceğine ve sektörün rekabet gücünün nasıl güçlendirilebileceğine odaklanan çeşitli AB-28 ve Türk koyunculuk üretim sistemlerinin sürdürülebilirliğini değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Düşük ekolojik ayak izine sahip üretim sistemlerinden, Avrupa'nın Sürdürülebilir Hayvan Üretimi yönergesine uygun olarak işlevsel, daha sağlıklı kuzu etinin belirlenmesi ve bunların desteklenmesi ve teşvik edilmesi projenin hedefleri arasında yer almaktadır. EcoLamb’ın bütüncül yaklaşımı, biyolojik çeşitliliğin korunmasının yanı sıra, et kalitesini ve güvenliğini daha da iyileştirmek bunun yanısıra tüketicilerin telplerine cevap verecek rekabet gücüne sahip yüksek bir hayvan refahı standartları dizisine bağlı kalmayı hedeflemiştir. Proje sonuçları, çiftlik düzeyinde sektörün verimliliğini, karlılığını, refah standartlarını ve ekolojik dayanıklılığını artırırken, aynı zamanda toplumsal kabulü artırarak ekosistemin uygun bir şekilde kullanımını düzenleyecektir. Koyunculuk sektörünün rekabet gücü artırılması ve gelecekte et ürünlerinin tüketicilerin diyetlerine nasıl daha iyi dahil edilebileceği konularında önemli bir bilgi birikimi elde edilmiştir. Bu hedeflere ulaşmak için EcoLamb, tüm kuzu eti tedarik zinciri için yeni hayvan refahı ve sürdürülebilirlik değerlendirmeleri geliştirmek üzere Avrupalı ve Türk çiftçileri ve çok disiplinli araştırma ekiplerini bir araya getirmiştir. Konsorsiyum, benzer hedeflere sahip Avrupa, ulusal ve uluslararası projeleri gözden geçirerek yanlış değerlendirmelerin tekrarlanmasını önlemek için geçmişteki eksiklikleri tespit etmiş ve Avrupalı çiftçilerin kapasitelerinin gelişimini sürdürmek için geniş kapsamlı ağlar kurmuştur. Bunlar, sektörün yenilikçi kapasitesini sınırlayan gelecekteki potansiyel engelleri anlamak için kullanılmıştır.
Kapsam :
Proje, Avrupa ve Türkiye'de sürdürülebilir kuzu üretiminin ve daha sağlıklı et üretim proseslerinin geliştirilmesi amacıyla işbirliğine dayalı disiplinler arası uluslararası ortaklıklar ile etkili bir şekilde ele almayı amaçlamıştır. 
İş Paketleri
İP 1 – Proje Yönetimi ve Koordinasyon
İP 2 – Kuzu Etinin Etkin Kaynak ve Düşük Karbon Ayak İzi ile Üretilmesi
İP 3 – Üretim Sistemlerinin Et Kalitesi Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi (besleme değeri ve güvenliği)
İP 4 – Sosyal Olarak Onaylanmış Kuzu eti Analizi
İP 5 – Markalaştırma ve Pazarlama
İP 6– Yayılım – Çoklu Aktör, Uluslararası bilgi değişimi, kaynakların mobilizasyonu, yönerge önerileri ve müfredat geliştirme
Avrupa Katma Değeri Dahil Beklenen Etki
Projedeki partner ülkelerde Avrupa'daki toplam koyun nüfusunun yaklaşık %50'sini bulunmaktadır. Projenin Yaygınlaştırılması iş paketi (İP-6), etki yaratmak için kilit paydaşlara etkileşimli ve sürekli olarak çıktı sağlamayı hedeflemiştir. 20’nin üzerinde deneme gerçekleştirilen çiftlikler ve bunlarla iletişim halindekiler EcoLamb sonuçlarını hemen kullanabilecektir. Denemeler çiftliklerin ilgili sektör üzerindeki toplumsal etkilerini önemli düzeyde temsil edecektir. EcoLamb çıktıları sektördeki en iyi uygulama haline geldiğinden başarılı çiftlikler düzeyindeki değişim ağları, tedarik zinciri ve endüstri ortaklarının etkisi artırılmış olacaktır. EcoLamb için proje zaman çizelgesinin ötesinde ek olarak, politika yapıcılar ve diğer canlı hayvan türleri  için de önemli bir bir yol haritası sağlayacaktır. Projenin çıktıları aracılığıyla EcoLamb  iş programının aşağıda sıralanan etkilerine de katkıda bulunacaktır 
Hayvancılıkta artan verimlilik ve karlılık
EcoLamb, sürdürülebilir kuzu üretiminin şablonunu belirlemiş ve bunları teşvik ederek, üretim ve tedarik zincirine yönelik yaklaşımlar geliştirmiş ve aynı zamanda tüm sektörün rekabet gücünü artıracak çevresel ve sosyo-ekonomik sorunları da ele almıştır. Ek olarak, dayanıklılık, uyum ve refah özelliklerini içeren yönetim stratejilerinin çiftlik düzeyinde uygulanması ile işletmelerin verimliliğini artıracak çözümleri ortaya koymuştur. Çiftlik düzeyindeki bu tür yararlı etkilerin, değer zinciri üzerinde kabul edilebilir bir maliyet sağlayarak tüm sektöre nüfuz etmesi beklenmektedir.
Hayvancılık sektörünün genel sürdürülebilirliğinin ve yenilikçi kapasitesinin iyileştirilmesi
Koyunculuk sektörü için uygun sürdürülebilirlik göstergelerinin belirlenmesi ve değerlendirmelerde kullanılması, sürdürülebilirliğin iyileştirilmesi için mevcut durumun değerlendirilmesi için oldukça önemlidir. Tedarik zincirinin çeşitli seviyelerinde çok kriterli değerlendirmeler ekonomik, çevresel ve sosyal yönler arasındaki ilişkilere izin verecektir. Bu değerlendirmelerden sonra çiftliklerde, et kalitesini iyileştirecek, ilaç kullanımını azaltacak, izlenebilirliği artıracak stres faktörlerini azaltmaya yönelik yenilikçi yaklaşımlar içeren çalışmalar, rekabet gücünü artıracaktır.
Biyoçeşitlilik ve Kültürel Mirasın Korunması
Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, sadece ekonomik getiri olmaktan çok daha fazla marjinal alanlarla ilişkilidir. Bu alanlarda, geleneksel üretim yöntemlerinin, biyolojik çeşitliliğin ve aynı zamanda kültürel mirasın kaybına bağlı olarak geleneksel faaliyetlerin terk edilmesi söz konusu olmaktadır. Farklı bölgelere uyarlanmış katma değerli ürünlerin ortaya çıkarılması küçükbaş hayvan yetiştiriciliği faaliyetlerinin desteklenmesi anlamında önemli katkı sağlayacaktır. Kırsal alanlardan kentlere göçün olumsuz kültürel sonuçları ortadadır. bu durumun düzeltilebilmesi için sürdürülebilir ve entegre çözümler sağlayabilecek çeşitli senaryoları içeren stratejiler henüz devreye sokulamamıştır. Ekosistemin sağladığı mera alanlarının da kullanmasıyla gerçekleştirilen küçükbaş hayvan yetiştiriciliği Dünyadaki en yoksul insanlar için bilr oldukça önemli bir geçim kaynağıdır. Bu bağlamda hayvan populasyonlarının sürdürülebilir kullanımı ve geliştirilmesi en uygun seçenektir.
Çiftlik hayvanlarının genetik çeşitliliğinin korunması
Proje, özellikle marjinal alanlarda yerel ırkların rolünü geliştirerek, çiftlik hayvanlarının genetik çeşitliliğinin korunmasına katkıda bulunmuştur. Zorlayıcı ve değişken koşullara oldukça iyi adapte olmuş yerli gen kaynaklarının gelecekte ortaya çıkacak iklim değişiklikleri ve zorluklarla baş etmede oldukça önemli olduğu bilinmektedir. Öte yandan yerli ırkların adaptasyon kabiliyetlerini artırarak biyolojik çeşitliliğin korunmasına katkıda bulunulabilir. Küçük ölçekli hayvancılıkla uğraşanların ve çobanların hayvan genetik çeşitliliğini korumadaki ana rolleri göz önüne alındığında, küçük çiftlik sahiplerinin ve çoban üretim sistemlerinin sürdürülebilirliğini olumsuz yönde etkileyen faktörler, bu çeşitliliğe yönelik önemli tehditleri beraberinde getirmektedir. Bu tehditler, pazarla ilgili faktörleri (örneğin, büyük ölçekli üreticilerden gelen rekabet veya perakendecilerin ve tüketicilerin belirli gereksinimlerini karşılamadaki zorluklar nedeniyle pazarlardan dışlanma) aynı zamanda doğal kaynakların bozulması (veya bunlara erişimin olmaması) ile ilgili sorunları kapsamaktadır. EcoLamb projesi, Avrupa ve Türkiye'nin sürdürülebilir hayvancılık üretimine potansiyel katkıyı oldukça önemli kılan bu sorunları ele almıştır.
Artan toplumsal kabul
Düşük ekolojik ayak izine ve iyileştirilmiş kaynak kullanımına sahip kuzu üretimi toplumsal kabulü olumlu yönde etkileyecektir. Bu, gelecekteki pazarlamanın, tüketicileri çekmesi muhtemel alanları hedeflemesine olanak tanıyacak ve tüketiciler için hangi bilgilerin ürünleri kabullenme sürecini hızlandıracağı ortaya konacaktır.
Katma Değer
Tarımsal gıda ürünlerinin, Korunmuş Köken (POD), Korunmuş Coğrafi İşaret (PGI) ve Özel Sertifikasyon (SC) gibi kalite etiketleri aracılığıyla kalite Belgelendirmesi, bu ürünlerin pazar değerini artırarak desteklemeyi amaçlamaktadır. Kalite Etiketleri (PDO, PGI, vb.) kullanılarak geleneksel gıda ürünlerinin piyasa değerinin artırılması, bu stratejinin uygulanabilir bir alternatif olduğunu desteklemektedir. Aynı zamanda, nesli tükenmekte olan yerel hayvan türlerinin ve bitki çeşitlerinin korunmasına katkı sağlandığı gibi genetik çeşitlilik rezervuarının korunmasına yardımcı olabilirler. Projenin ana etkisinin, Avrupa Hayvansal Üretim sektörünün gelecekteki gelişiminin sürdürülebilirlik üçgeni üzerine inşa etmesi gerekecek olan SCAR Sürdürülebilir Hayvan Üretimi üzerine SCAR İşbirliği Çalışma Grubu raporunda ortaya çıkan sorunların giderilmesine katkı sağlaması beklenmektedir. ekonomik rekabet gücü, sosyal kabul edilebilirlik ve çevre koruma. Avrupa Hayvansal Üretim sektörünün gelecekteki gelişiminin ekonomik rekabet, sosyal kabul edilebilirlik ve çevre koruma sürdürülebilirlik üçgenini temel alması gerekeceği SCAR Sürdürülebilir Hayvan Üretimi üzerine Çalışma Grubu raporunda ortaya konan sorunların çözümüne katkı sağlaması projenin ana etkisi olarak değerlendirilebilir.