Turkey

Aydın Adnan Menderes University (ADU)

Adnan Menderes Üniversitesi 03.07.1992 tarihli 3837 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değiştirilerek kabulüne dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca 1992 yılında kurulmuştur.

 

"Adnan Menderes University was established in 1992 on acceptance of the amendment of Law No. 41 of Decision No: 3837 dated 03.07.1992 concerning the Governance of Higher Education Institutions along with the amendment of Decisions 78 and 190 of Law No. 2809"

 

 

Aydın Adnan Menderes University Faculty of Agriculture

Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 27.06.1987 tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulmuş, 11.07.1992 tarihinde ise Adnan Menderes Üniversitesi’ne bağlanmıştır. Eğitim ve Öğretime 1993 - 1994 yılında başlanmıştır. Fakülte misyon olarak biyolojik kaynaklar ve biyolojik üretimin sürdürülebilir bir şekilde yürütülmesi için öğrenme ve uzmanlık konularının geliştirilmesi ile ilgili sorumluluğu üstlenmiştir. Bu sorumluluk biyoteknoloji, gıda sanayi ve çevre sorunları gibi tarımla ilgili geniş konuları da kapsamaktadır. Disiplinler arasındaki işbirliği ve uygulama, fakültenin araştırma ve eğitim faaliyetlerindeki en önemli faktörler olup, fakülte sektör ve toplumla işbirliği içerisindedir. Mevcut lisans programı  Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Peyzaj Mimarlığı, Su Ürünleri Mühendisliği, Tarım Ekonomisi, Tarım Makinaları, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Tarla Bitkileri, Toprak ve Bitki Besleme, Süt Teknolojisi, Tarımsal Biyoteknoloji  ve Zootekni Bölümünden oluşmaktadır.   114 akademik personel ile 35 idari personel görev yapmakta ve toplam 1085 öğrenci öğrenim görmektedir.

 

"Aydın Adnan Menderes University Faculty of Agriculture was established on June 27,1987 as affiliated to Dokuz Eylül University and with a change made on July 11, 1992 it was included in Aydın Adnan Menderes University. Education and Training started in 1993-1994. As a mission, the faculty has undertaken the responsibility for the development of learning and expertise issues in order to sustain biological resources and biological production. This responsibility covers broad subjects related to agriculture such as biotechnology, food industry and environmental issues. Cooperation and implementation between disciplines are the most important factors in the research and educational activities of the faculty, and the faculty cooperates with the sector and society. The current undergraduate programmes consist of Horticulture, Plant Protection, Landscape Architecture, Aquaculture Engineering, Agricultural Economics, Agricultural Machinery, Agricultural Structures and Irrigation, Field Crops, Soil and Plant Nutrition, Dairy Technology, Agricultural Biotechnology and Animal Science. 114 academic staff and 35 administrative staff work and a total of 1085 students are studying at the faculty."

 


 

 

Onur YILMAZ (Assoc. Prof. Dr.)

 

 

Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, Biyometri ve Genetik Anabilim Dalında görev yapan Doç. Dr. Onur Yılmaz'ın 120 bilimsel makalesi ve 37 araştırma projesi bulunmaktadır. Doç. Dr. Yılmaz moleküler genetik, biyoçeşitlilik, et biyoteknolojisi, üreme biyoteknolojisi, hayvan yetiştirme ve ıslahı gibi birçok hayvan bilimi alanında uluslararası alanda tanınan bir uzmandır. Doç. Dr. Yılmaz, Electronic Journal of Biotechnology, Animal and Veterinary Sciences, Agriculture, Forestry and Fisheries, International Journal of Genetics and Genomics and the Asia-Pacific Studies gibi dergilerin yayın kurullarında yer almaktadır. Doç. Dr. Yılmaz son yıllarda çiftlik hayvanlarının moleküler belirteçlerle genetik karakterizasyonu, mikrosatellit ve SNP belirteçleri ile babalık analizi konularında çalışmalar yürütmektedir. Nesli tükenme tehdidi altındaki Çine Çaparı koyun ırkı, Prof. Dr. Orhan Karaca, Prof. Dr. İbrahim Cemal ve Dr Onur Yılmaz'ın değerli çabaları ile tescil ve genetik bir kaynak olarak muhafaza edilerek milli ırk olarak tescil edilmiştir. Bunun yanı sıra Doç. Dr Yılmaz ve çalışma arkadaşları (Prof.Dr. Orhan KARACA ve Prof. Dr. İbrahim CEMAL) Karya ve Esme ırklarının ulusal ırk olarak tescil edilmesini sağladılar. Doç. Dr. Yılmaz, Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, Biyometri ve Genetik Birimi öğretim üyesidir ve çiftlik hayvanı biyoteknolojisi, genetiği değiştirilmiş organizma, istatistik, moleküler genetik alanlarla ilgili çeşitli konularda rutin olarak dersler verdiği aynı fakültede görev yapmaktadır. Doç. Dr. Yılmaz, Avrupa Bilim Vakfı (ESF), Mashav Bursu ve Erasmus burslarını kazanmıştır.  Ayrıca çok sayıda dergide hakemlik faaliyetleri yürütmektedir.


"Onur Yilmaz is an Assoc. Prof. Dr. at Adnan Menderes University Faculty of Agriculture, Department of Animal Science, Biometry and Genetics Unit. Dr Yilmaz has 120 scientific papers and 37 research projects either presented or published. He is an internationally recognized expert in many areas of animal sciences such as molecular genetics, biodiversity, meat biotechnology, reproductive biotechnology and animal breeding programs. Dr Yilmaz is in the Editorial board of Electronic Journal of Biotechnology, Animal and Veterinary Sciences, Agriculture, Forestry and Fisheries, International Journal of Genetics and Genomics and the Asia-Pacific Studies. His recent research activities include genetic characterization of farm animals with molecular markers and paternity analysis with microsatellite and SNP markers. Çine Çaparı sheep breed that under the threat of extinction with a very small number of animals were registered and conserved as a genetic resource by the valuable effort of Prof. Dr Orhan Karaca, Prof. Dr Ibrahim Cemal and Dr Onur Yilmaz. Besides that Dr Yılmaz and his colleagues (Prof. Dr Orhan KARACA and Prof. Dr İbrahim CEMAL) also ensured that the Karya and Esme breeds were registered as national breeds. Dr Yilmaz is a faculty member of Adnan Menderes University, Faculty of Agriculture Department of Animal Science, Biometry & Genetics Unit and is at the same faculty where he routinely gives lectures on various topics related to farm animal biotechnology, genetically modified organism, statistics, molecular genetics, molecular markers and analysis methods, Recombinant DNA Techniques and Molecular Phylogenetic. Dr Yilmaz has been awarded the European Science Foundation (ESF), Mashav Fellowship, and Erasmus fellowship. He has served as a reviewer of various animal science and molecular genetic journals."

 

Assoc. Prof. Dr. ONUR YILMAZ (PhD)
Adnan Menderes University,

Faculty of Agriculture, Department of Animal Science - Biometry & Genetics Unit
Tel : + 90 506 604 31 88
E-mail: oyilmaz@adu.edu.tr

 

Ahmet Engin TÜZÜN (Assist. Prof. Dr.)

 


Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Koçarlı Meslek Yüksekokulu Organik Tarım Bölümü'nde Dr. Öğretim Üyesi olarak görev yapmakta olan Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Engin TÜZÜN'ün sunulmuş veya yayınlanmış 26 bilimsel makalesi ve 7 araştırma projesi bulunmaktadır. Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Engin TÜZÜN, hayvan besleme, yemi kalitesi ve et kalitesi gibi çeşitli konularda çalışmalar yürütmektedir.

 

"Ahmet Engin TÜZÜN is an Assist. Prof. Dr. at Aydın Adnan Menderes University, Vocational School of Koçarlı, Department of Organic Farming. Dr. TÜZÜN has 26 scientific papers and 7 research projects either presented or published. He is doing studied animal sciences such as animal nutrition, animal feed quality and meat quality."

 

Dalya HAZAR KALONYA (Assist. Prof. Dr.)

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Dalya Hazar Kalonya Pamukkale Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nde görev yapmaktadır. Dr. Öğr. Üyesi Dalya Hazar Kalonya Şehir ve Bölge Planlama, Kentsel Tasarım, Kent Morfolojisi, Kentsel Dönüşüm, Kırsal Planlama, Müşterekler, Toplumsal Cinsiyet ve Yerel Sürdürülebilir Kalkınma alanlarında araştırmalar yürütmektedir. Dr. Hazar Kalonya'nın 34 bilimsel bildirisi ve sunulmuş veya yayınlanmış 4 araştırma projesi ve yayın aşamasında olan 10 bildirisi bulunmaktadır. Son yayını “Kırsal-Ekolojik Müşterekler Üzerine Rüzgar Çiftliği Çatışmaları: Karaburun Örneği” dir. Dr. Hazar Kalonya aynı zamanda TMMOB İzmir Şehir Plancıları Odası'nın eski yönetim kurulu üyesi, MELTEM Journal of Izmir Mediterranean Academy'nin önceki eş editörü ve JENAS Journal of Environmental and Natural Studies'in şu anki eş editörüdür.


"Dalya Hazar Kalonya is Assist. Prof. Dr. at Pamukkale University Faculty of Architecture and Design, Department of Urban and Regional Planning. Dr. Hazar Kalonya does research in City and Regional Planning, Urban Design, Urban Morphology, Urban Transformation, Rural Planning, Commons, Gender and Local Sustainable Development. Dr. Hazar Kalonya has 34 scientific papers and 4 research projects either presented or published and 10 papers in publication process. Their most recent publication is “Wind Farm Conflicts on the Rural-Ecological Commons: The Case of Karaburun”. Dr. Hazar Kalonya is also the previous board member of UCTEA Izmir Chamber of City Planners, previous co-editor of MELTEM Journal of Izmir Mediterranean Academy and current co-editor of JENAS Journal of Environmental and Natural Studies."